src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook-169×300.png” alt=”” title=”facebook” width=”169″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2633″ />

Facebook geçti?imiz aylar içerisinde ücretsiz konu?ma servisini ba?lataca??n? dile getirmi?ti. WhatsApp ve Viber gibi uygulamalar?n popüler olmas?n?n ard?ndan bir de MessageMe gelince Facebook Messenger kullan?m?n?n oldukça dü?tü?ünü fark eden yöneticiler bu uygulamay? yakla??k bir ay önce Kanada’da denemi?ti. ?imdi ise ücretsiz konu?ma özelli?i ülkemiz için de kullan?labilir durumda. Kanada’dan sonra Amerika’da da kullan?ma sunulan ve kontör derdi olmadan internet ba?lant?s? olan bölgelerde sesli görü?me yapmam?z? sa?layan bu servis oldukça fazla kullan?ld?.

Facebook Messenger ya da normal Facebook uygulaman?z? kullanabildi?iniz, Wi-Fi ba?lant?s? olan her yerden bu uygulamadan yararlanabileceksiniz; maalesef normal internet paketleriyle kullan?lam?yor. Peki Facebook aramas?n? nas?l yapaca??z? Ki?inin profiline girdi?inizde Hakk?nda k?sm?na geliyorsunuz ve orada Ücretsiz Arama butonu kar??n?za ç?k?yor. Biz taraf?ndan da denenen bu sistemin ses kalitesinin telefonlar? aratmad???n? rahatl?kla söyleyebiliriz. Facebook, bu yeni uygulamas? ile Viber ve WhatsApp gibi uygulamalar?n pazar pay?ndan büyük soygun yapmay? planlarken bakal?m geli?meler hangi yönde olacak. Tabi bu yeni uygulamadan telefon operatörleri de etkilenecek.


0 Yorumlar