src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/bmw_minicooper_ios-300×164.jpg” alt=”” title=”bmw_minicooper_ios” width=”300″ height=”164″ class=”alignnone size-medium wp-image-2629″ />

Ak?ll? telefonlar art?k her yerde. Bilgisayar sektörünün bile kuyusunu yava? yava? kazmaya devam edin mobil sektörün en önemli kozu ?u anda ak?ll? telefonlar, onlar?n ard?ndan gelen isimler ise tabletler oluyor. Ak?ll? telefonlar o kadar geli?ti ki art?k otomobillere bile entegre edilebilen uygulamalar geli?tiriyorlar. Bu konuda lüks markalar çoktan at?l?m yaparken yine lüks olarak sayabilece?imiz BMW, di?erlerine oranla çok yava? kald?. BMW’nin ilk destekledi?i i?letim sistemi ise iOS oldu. iOS’da çal??makta olan birkaç uygulama art?k BMW ve Mini Cooper’larda çal??abiliyor.

BMW’nin otomobillerine ilk entegre etti?i uygulamalar Audible, Glympse, Rhapsody ve TuneIn oldu. Telefonunuzu USB kablosu ile arac?n?za ba?lad???n?z zaman az önce saym?? oldu?umuz programlar? kullanabiliyorsunuz. Tabi ki her model desteklemiyor. Genel olarak bir varsay?m yaparsak ön kaputunda LED ekran bulunduran BMW’lerin bu jesti sa?lad???n? söyleyebiliriz. Ayr?ca BMW yak?nda kendisi de uygulamalar geli?tirecek ve bunlar BMW APPS ad?n? verecek. Bunlar?n sürücülerle nas?l bulu?turulaca?? henüz aç?klanmad?. Bakal?m mobil ile otomotiv sektörünün birle?mesi daha nerelere ta??nacak.


0 Yorumlar