Google Translate bir süredir ihmal etti?i Translater uygulamas?na da el att?. K?sa bir zaman önce piyasaya ç?kard??? ve tüm di?er çeviri sözlükleri saf d??? programa inan?lmaz yenilikler getiren Google, dünya internet piyasas?n? nas?l ele geçirece?ini çok iyi biliyor. Bir süre öncesine kadar Türkiye’de sadece “zargan” kullan?l?rken ?imdiki veriler en çok “translate google”‘?n kullan?ld???n? gösteriyor.

Yeni gelen özelliklerin en önemlisi ise resimdeki yaz?y? alg?lay?p dil çevirisi yapabilmesi. Bu yeni gelen özellik ile herhangi bir yerdeki resmin foto?raf?n? çekip Android telefonunuzla uygulamaya tan?mlamak yeterli. Google Translater bu resimdeki yaz?y? otomatik olarak alg?layacak ve istedi?iniz dile çevirisini yapacakt?r. Geçti?imiz dönemlerde Android uygulamalar?ndan uzun bir bekleme süresi veren google ise bu olay? da halletti. Resim çevirisinde bile saniyesinde size çeviriyor.

Bu Android uygulamas? sadece 2.3 ve üstü versiyonlar için kullan?labilir durumda.

Uygulamay? indirmek için t?klay?n?z


0 Yorumlar