src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/10/google_game.jpg” alt=”google_game” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6150″ />

Dünyan?n en büyük ve en çok kullan?lan arama motoru Google, bildi?iniz gibi arama sonuçlar?n?n sa? taraf?nda, e?er yapt???n?z arama ünlü bir ki?iyse, kurumsa ya da film ise büyük bir ibare ile beliriyordu. Al?nan son karardan sonra görünüyor ki bu ibarelerin aras?na oyunlar da eklendi. Daha önceki senelerde oyunlara pek de de?er vermeyen Google, art?k piyasan?n yeteri kadar geli?ti?ine kanaat getirmi? olmal?. Ama tabi o bölüm için bir reklam çal??mas? da dü?ünülüyor olabilir.

Bilgi Grafi?i (Knowledge Graph) ad? verilen bu bölüm, arama sonuçlar? ekran?n?n sa? bölümünde yer al?yor ve yapt???n?z sorgu ile ilgili çe?itli detaylar? sunuyor. Bugüne kadar sanatç?lar, film ve diziler, bilim insanlar?, politikac?lar ve bir ?ekilde kayda de?er nitelikteki her ?ey için görüntülenen Bilgi Grafi?i bundan böyle video oyunlar?n? da yelpazesi alt?na al?yor.

Yapt???n?z Google aramalar? bir video oyunuyla ilgiliyse, sa? bölümde art?k oyun hakk?nda detayl? bilgileri bulman?z mümkün. Metacritic veya mobil ma?azalardaki inceleme puanlar?, indirme ba?lant?lar? ve yap?mc?/yay?nc? bilgilerinin tamam? bu ekranda yer al?yor ve oyunculara benzer aramalar da tavsiye ediliyor.


0 Yorumlar