src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/grap_seach.jpg” alt=”” title=”grap_seach” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2131″ />

Facebook’un birkaç gün önce yay?na ald??? Grap Search özelli?i hala ara?t?r?lmaya devam ediyor. Bu sistemin tan?t?m? için büyük bir gösteri düzenleyen Facebook, bizi bo?una bekletmedi?ini de sistemin ince özelliklerini aç?klayarak kan?tlam??t?. Ancak görünen o ki yine gizlilik ad?na bir ?ey dü?ünülmemi? ya da es geçilmi?. Grap Search insanlar? geçmi? hayatlar?yla kar??la?t?rabilir.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan e-Pazarlama uzman? Dbera Aho Williamson, Grap Search sayesinde birinin arkada??n?n eski yapt?klar? ?eyleri, eski be?enilerini görebildi?ini, bu durumdan hesap sahibi ki?inin haz etmeyebilece?ini belirtti. Bu da Facebook ad?na ?öyle bir ?ey demek oluyor ki art?k herkes “be?en” butonundan uzak durmaya ba?layabilir. Bakal?m Facebook yönetiminden bu konu hakk?nda nas?l bir çal??ma gelecek.


0 Yorumlar