Elektronik üreticilerinin mobil cihaz sava?lar? son sürat devam ediyor. ?ngiltere’de görülen en son patent davas?nda, Yüksek Mahkeme, “kayd?rarak kilit açma” özelli?i üzerindeki patent ihlali ba?vrusunda Apple’? haks?z buldu.

Mahkeme, 81 sayfal?k karar?nda, foto?raf yönetimi ve kayd?rarak kilit açma patentlerinin de dahil oldu?u üç patentin ihlal edildi?ine yönelik suçlaman?n geçersiz oldu?unu belirtti. Apple, söz konusu patentlerin HTC’nin ak?ll? telefon ve tabletlerinde kullan?ld???n? öne sürmü?tü.

Mahkemenin yarg?c?, HTC cihazlar?nda kullan?lan Android 2.3 i?letim sistemine (Gingerbread) dahil bir çoklu dokunmatik yaz?l?m?n?n patent haklar?n? ihlal etti?i iddias?n? da reddetti. Yarg?ç, yaz?l?m?n bir bilgisayar program? oldu?unu belirterek, patente sahip olamayaca??na karar verdi.

HTC, Apple’a kar?? al?nan zaferin ard?ndan yapt??? aç?klamada, “Mahkemenin ald??? karardan memnunuz. Bu karar, Apple’?n gelecekte bize kar?? yapaca?? suçlamalar?n da as?ls?z olaca??n? gösteriyor” dedi. Apple, konu hakk?nda yorum yapmad?.

DÖRT KITADA SAVA?

Apple, y?llard?r en büyük rakibi kabul edilen Samsung ba?ta olmak üzere Google, HTC ve Motorola gibi Android tabanl? mobil cihaz üreten ?irketlerle dünyan?n dört bir yan?nda patent sava?lar? veriyor.

Apple, geçti?imiz ay Motorola ve HTC’nin baz? ak?ll? telefon modellerini ABD Uluslararas? Ticaret Komisyonu’nun (ITC) karar?yla bu ülkenin piyasas?na girmekten al?koymu?tu. Geçti?imiz hafta al?nan iki kararla, Google Nexus ve Samsung Galaxy Tab 10.1’in de ABD’de sat??? yasaklanm??t?. 2011’de ise ayn? tabletin Almanya ve Avustralya’daki sat??? üzerinden iki ?irket aras?nda yine patent kavgas? ç?km??t?.

?ngiltere’deki hezimetin öncesinde, Apple ITC’nin verdi?i benzer bir kararla da hayal k?r?kl???na u?ram??t?. Her ne kadar ABD mahkemeleri ve ITC’nin Apple ç?karlar?n? korudu?u dü?ünülse de, bu hafta ba??nda komisyon HTC telefonlar?n?n nakliyat?n?n durdurulmas? talebini reddetti. Komisyon, bu karar?n al?nabilmesi için yeterli delil sunulmad???n? ifade etti.

Kaynak: Yahoyt


0 Yorumlar