INTEL, ATOM ?Ç?N ANDROID 4.1′? PORTLUYOR!

Intel, yeni geli?tirdi?i Medfield tabanl? Atom i?lemcilerine, Android 4.1 Jelly Bean sürümünü port etmeye ba?l?yor.

Önümüzdeki aylarda ç?kacak pek çok ak?ll? telefon ve tabletler için yeni i?lemci aray???na giren ?irketlerden Intel, bunlara Android 4.1 deste?i sunmaya haz?rlan?yor.

Asl?nda, ?u anda zaten Androad 4.1 çiplerini ta??yan baz? ak?ll? telefon ve tabletler mevcut ama bunlar?n hiçbiri Amerika’da sat?lm?yor. Geli?im ne kadar sürece?i de henüz belli de?il.

Intel’in tek çekirdekli, 1.6 GHz h?z?ndaki Medfield tabanl? Atom i?lemcisi h?z olarak neredeyse ARM Cortex A9 tabanl? i?lemcilerler ba?a ba? gitse de grafik konusunda biraz geri kal?yor. Umal?m ki port çal??malar? daha büyük geli?me göstersin ve bize kusursuz bir i?lemci sunsun.Peki “port etmek” Nedir?

Eminim birço?unuz ba?l??? görünce bunu dü?ünmü?sünüzdür.
K?sacas? port etmek; bir uygulamay? bir sürüm üzerinde kullan?labilir hale getirmek demektir.

Android 4.1’in yan? s?ra Intel, Windows 8 tabanl? tabletlerde kullanmak için Clover Trail adl? yeni bir Atom sürümü üzerinde de çal???yor.


0 Yorumlar