src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/ipad_mini.jpg” alt=”ipad_mini” width=”450″ height=”338″ class=”alignnone size-full wp-image-4139″ />

Geride b?rakt???m?z ay yeni nesil iPhone’lar?n tan?t?m?n? yapan Apple önümüzdeki günlerde iPad Mini’yi tan?tmaya haz?rlan?yor. Geleneksel olarak her senenin Ekim ay?n?n sonlar?na do?ru etkinlik düzenleyip yeni ürünleri tan?tan Apple’?n bu sene de kurallar?n?n d???na ç?kmayaca?? haberi gelirken iPad Mini ç?k?? tarihi olarak de?il de tan?t?m tarihi olarak 22 Ekim’i gösterebiliriz. Ayr?ca resmi bir aç?klama da geldi.

AllThingsD’den John Paczkowski, Apple’?n iPad etkinli?inin 22 Ekim tarihinde Amerika’n?n San Francisco ?ehrinde düzenlenece?ini belirtti. J.Paczkowski bu bilgiyi Apple’?n içerisindeki güvenilir kaynaklardan elde etti?inin alt?n? çizdi. E?er bu bilgi do?ru ise önümüzdeki günlerde Apple, iPad etkinli?i için davetiyeleri göndermeye ba?layacakt?r.
Etkinlikte tan?t?lacak yeni nesil iPad’lerden söz edecek olursak; 5. nesil iPad’in, 64 Bit mimarili A7X i?lemciye, 8
Megapiksel kameraya ve daha küçük bir çerçeveye sahip olmas? bekleniyor. iPad mini 2’nin ise A6 veya A6X i?lemciye, çok dü?ük bir olas?l?kla Retina ekrana ve 8 Megapiksel bir kameraya sahip olmas? bekleniyor.
Ayr?ca iPad 5 ve iPad mini 2’de ayn? iPhone 5s’te oldu?u gibi Touch ID ad?ndaki parmak izi sensörünün kullan?laca?? da söylentiler aras?nda yer al?yor.

iPhone 5s ile gelen uzay grisi, alt?n rengi ve gümü? renk seçenekleri, Sonny Dickson’?n s?zd?rd??? görsellerden görünen kadar?yla iPad 5’te de kullan?lacak.
iOS 7’de olu?an sorunlar?n ise iOS 7.0.3 sürümü ile düzeltilece?ini ve bu sürümünde etkinli?in hemen sonras?nda yay?nlanma olas?l???n?n çok yüksek oldu?unu belirtelim.


0 Yorumlar