src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/paypal.jpg” alt=”paypal” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5233″ />

Amerika’n?n en önde gelen gazetelerinden biri olan Wall Street Journey, Apple ile ilgili müthi? bir iddiay? ortaya att?. ?u an için iTunes üzerinden ald???m?z uygulamalar?, filmleri, albümleri ve di?er ?eyleri PayPal üzerinden ödeyebiliriz. Ancak Apple yak?n zamanda kendi ödeme sistemini geli?tirecek gibi; hiç de?ilse haber bu içeri?e sahip.

Elbette haz?r kullan?lan ve çok pratik bir ödeme hizmeti olan PayPal ile yeni bir servisin yar??mas? mümkün de?il ancak Apple’?n iOS i?letim sistemine sahip olmas? ve telefon/tablet kullan?c?lar?n? cihazlar?nda oturum açarken otomatik olarak yeni ödeme sistemine ba?lama avantaj? sayesinde, k?sa sürede PayPal’?n pabucunu dama ataca??n? tahmin etmek zor de?il.

Daha da önemlisi, Apple bu yeni ödeme sistemi sayesinde sadece PayPal’? taht?ndan etmeyi planlam?yor; iTunes’u Amazon’a rakip bir al??veri? sitesine dönü?türmek istiyor ki ?u anda bile baz? donan?m ürünleri iTunes üzerinden kredi kart? ile sat?n al?nabiliyor. Apple’?n planlar?na göre iTunes eninde sonunda dünyadaki her ?eyi sat?n almak için kullan?lan bir portala dönü?ecek. Elbette sat?lan her maldan Apple’?n hesab?na “dolarc?klar” akarken, ayr?ca ödeme hizmeti olarak Apple’?n online ödeme servisi de kullan?ld??? için ikinci bir kazanç kap?s? aç?lacak.


0 Yorumlar