• Linux komutları ve kullanımı

    Aç?k kaynak kodlu i?letim sistemi olan Linux üzerinde kendi i?letim sisteminizi düzenleyebilir, bunu ba?kalar?n?n da kullanmas?n? sa?layabilirsiniz. Linux komutlar? ba?l?ca olanlar ve derin olanlar olarak...

  • Linux Ubuntu kullanımı

    Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin...