Ana sayfa » Etiket arşivi » linux

\ \ \

Skype’ın eski sürümlerine olan destek kesiliyor

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft […]

Linux komutları ve kullanımı

\ \ \ \

Linux komutları ve kullanımı

Aç?k kaynak kodlu i?letim sistemi olan Linux üzerinde kendi i?letim sisteminizi düzenleyebilir, bunu ba?kalar?n?n da kullanmas?n? sa?layabilirsiniz. Linux komutlar? ba?l?ca olanlar ve derin olanlar olarak iki farkl? gruba belki ayr?labilir; biz bu yaz?m?zda sizlere linux komutlar? ve kullan?m? hakk?nda bilgiler verdik. Umar?z di?er yaz?m?zda da daha detayl? komutlar? anlataca??z. pwd O an terminali açt???n?zda, hangi […]

\ \ \

Linux Ubuntu kullanımı

Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin vermiyor. Linux’un en ünlü da??t?mc?lar?ndan olan Ubuntu, bu durumu kötüye kullan?yor. Nas?l m?? Yap?lan ara?t?rmalara göre Ubuntu, herhangi bir sistem üzerinde yap?lan tüm de?i?iklikleri dolayl? yoldan Amazon’a iletiyor. Amazon da […]