namaz_robot

Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi. Okulda ö?rencilere namaz k?lmay? ö?retmen için geli?tirdi?i robot yak?n bir zaman içerisinde kopyalanarak seri üretime geçecek ve büyük ihtimal ?ran hükümeti taraf?ndan desteklenecek.

Ba?kent Tahran’?n 35 km güneydo?usundaki Varamin kentinde bir ilkö?retim okulunda görev yapan Ekber Rezai isimli 27 ya??ndaki ö?retmen, kurslara kat?larak insans? robotlar?n nas?l geli?tirildi?i konusunda dersler alm??.

Robotun as?l amac?n?n çocuklara ilave bir e?itim katk?s? sunmak ve ayn? zamanda onlar? e?lendirmek oldu?unu belirten Rezai’nin ö?rencilerinden Muhammed Yasir ?öyle konu?uyor:

“Daha önceleri çok daha h?zl? namaz k?l?yordum, ?imdi art?k bu robot gibi daha yava? k?laca??m”

Vildan ismini verdi?i robotun resmi olarak patentini de ald???n? belirten Rezai, bu fikrin ilk kez, misafirli?e gitti?i bir evde çocuklar?n elinde dans edip oyun oynayan bir oyunca?? gördükten sonra akl?na geldi?ini belirtiyor. ??te namaz k?lan robotun videosu, inan?n siz de ?a??racaks?n?z!


0 Yorumlar