• Namaz kılan robot

    Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi....

  • Organlar robotlaştırılıyor!

    En çok bilim kurgu ve fantazya filmlerinde rastlad???m?z konu?up dü?ünebilen robotlar?n gerçek olmas? art?k birkaç sene içerisinde resmile?ecek. ?sviçre’de ba?lat?lan bir projeyle birlikte böyle bir...