• IBM, Trusteer’i satın alıyor

    Dünyan?n en önemli teknoloji firmalar? aras?nda yer alan IBM, kullan?c?lar?n?n güvenlik sorunlar?n? ortadan kald?rmak için yat?r?mlar?na devam ediyor. Geride b?rakt???m?z gün de IBM, yaz?l?m sa?lay?c?s?...

  • Organlar robotlaştırılıyor!

    En çok bilim kurgu ve fantazya filmlerinde rastlad???m?z konu?up dü?ünebilen robotlar?n gerçek olmas? art?k birkaç sene içerisinde resmile?ecek. ?sviçre’de ba?lat?lan bir projeyle birlikte böyle bir...

  • IBM’den akıllı zemin

    IBM, çoklu dokunmatik deste?i sa?layan ak?ll? zemine sahip oldu. Dünyada patent konusunun tart???lmaz tek lideri olan IBM’in yeni patenti ak?ll? zemin, üzerindeki e?yalar?n rakamlar?n?, ?ekillerini...