src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/PlayStation-41-300×200.jpg” alt=”PlayStation 4″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-3292″ />

PlayStation 1’i 1994 y?l?nda sat??a sunan Sony bundan sonraki PlayStation’?n? 2000’de bizlere b?rakm??t?. Ç?kt??? anda kap?? kap?? sat?lan oyun konsolu mükemmel rekorlar k?rarken dünya çap?nda 150 milyondan fazla satmay? ba?ararak Sony’nin en ba?ar?l? i?i olarak gösterilmi?ti. 6 y?ll?k bir geçmi?e sahip olan PlayStation 3 ise bugünler tarihinde devrini kapat?yor gibi gözüküyor. Tabi ki daha uzun süre boyunca oynanacak, halen PlayStation 2 oynayanlar bile bulunuyor. Peki PlayStation 4’ün ömrü ne kadar olacak?

Bu sonbahar aylar?nda sat??a sunulacak olan PlayStation 4 mükemmel özelliklere sahip. Özellikle fiyat?n?n Xbox One’dan daha dü?ük olmas?na ra?men oyuncular? daha fazla dü?ünen bir sisteme sahip olmas? tercih edilmesindeki ilk neden olacak. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Shuhei Yoshida, PlayStation 4’ün ömrünün 6 ile 7 y?l aras?nda de?i?ece?ini, bu dönemden sonra yeni bir konsolu yine sat??a sunacaklar?n? dile getirdi. Art?k PC oyunlar? yava? yava? piyasadan çekilmeye ba?larken bir iki sene içinde çok yeni konsollar?n da piyasaya girece?ini belirtelim, bu yüzden Sony’nin i?i zorla?acak. Ama her zaman sektörün devi olarak kalacaklard?r.


0 Yorumlar