src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/ps4.jpg” alt=”ps4″ width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-5007″ />

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsol PlayStation 4 sat?? rakamlar? için CES 2014’te Sony taraf?ndan resmi bir aç?klama geldi. Daha önce sat?a? sunulan tüm konsollardan daha iyi bir sat?? grafi?i yakalamay? ba?arm?? olan PS4, ilk günlerde de?il, ilk saatlerde tüm stoklar? bo?altm??t?. Ard?ndan ise Sony tüm üretim fabrikalar?nda hummal? bir çal??maya girerek istekleri kar??lad?.

Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamada PlayStation 4’ün 2013 y?l? içerisinde 4.2 milyondan fazla satt??? aç?kland?. Yani Sony’nin yeni nesil konsolu, s?n?rl? bölgelerde, s?n?rl? say?da piyasaya sürülmü? olmas?na kar??n son derece ba?ar?l? bir sat?? grafi?i yakalam?? diyebiliriz. Zira cihaz?n önümüzdeki ay Japonya’da sat??a sunulacak olmas?, bu rakam? k?sa sürede ikiye katlamas?na zemin haz?rlayacakt?r.

Öte yandan Sony’nin verdi?i di?er bir bilgi de PS4 için piyasaya sürülen oyunlar?n sat?? rakamlar?na ili?kin. Firman?n belirtti?ine göre PS4’le e? zamanl? olarak piyasaya sürülen oyunlar 2013 y?l? içerisinde toplamda 9.7 milyondan fazla satm??. Tabi bu rakam sat?lan konsol say?s?n?n ve oyun yelpazesinin geni?lemesiyle daha üst seviyelere t?rmanacakt?r.


0 Yorumlar