samsung_glass

Google Glass, Amerika’da çoktan sat??a sunulmu? ve büyük bir kitle taraf?ndan kullan?lmaya ba?lanm??ken cihaz halen ne Avrupa ne de Asya’da sat??a sunuldu. Henüz bir rakibinin bulundu?unu da söyleyemeyiz. Ancak görünen o ki Samsung bu konuda çal??malar yürütüyor. Samsung Ak?ll? Gözlük’ün bizler tan??t?r?lmas?na pek de uzun bir zaman kalmad?. Samsung Galaxy Glasses ad?yla gelecek olan yeni nesil ak?ll? gözlü?ün Google Glass’tan pek farkl? özelliklerinin olmas? beklenmiyor.

The Korean Times gazetesinin iddias?, ?irketin Google Glass’a rakip olacak gözlü?ünü Eylül ay?nda Almanya’n?n ba?kenti Berlin’de gerçekle?ecek IFA 2014’te tan?taca?? yönünde. Gazetenin tek iddias? bu de?il. Samsung’un yan? s?ra Sony ve Google’?n da kendi giyilebilir cihazlar?n? bu y?l içinde piyasaya sürece?i iddia ediliyor.


Giyilebilir Teknoloji Pazar? Büyüyecek

Çe?itli sektörlerde ak?ll? gözlüklerin kullan?m? konusunda ara?t?rma yürüten Samsung, cihaz?n büyük bir pazar potansiyeline sahip oldu?una inan?yor. ?irketin elektronik ve görüntü birimi, ak?ll? gözlük için yar? saydam ekranlar üzerine çal??malar?n? sürdürüyor. Galaxy Glasses olarak an?lan gözlü?ün Galaxy Gear gibi ak?ll? telefon ile bir arada çal??mas? bekleniyor.

Kore Bilgi Toplumu Geli?tirme Enstitüsü’nün verilerine gör, giyilebilir teknoloji pazar? Microsoft ve Google gibi büyük ?irketlerin yan? s?ra Sony ve Samsung gibi elektronik ?irketlerinin de pazara girmesiyle 2016 y?l?na kadar 6 milyar dolara ula?acak. Cihazlar ise çok yak?nda kitleler taraf?ndan eri?ilebilir durumda olacak.


0 Yorumlar