src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/socl_ozellik.jpg” alt=”” title=”socl_ozellik” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1800″ />

Microsoft’un So.cl ad?nda bir sosyal a? kurdu?unu size dün yazd???m?z yaz?mz?da tan?tm??t?k. Geçti?imiz sene, 2011 y?l?nda resmi olarak ilk ba?lang?c?n? yapan site sadece Amerika’daki birkaç okulun eri?imine aç?kt?. Ard?ndan 2012’nin May?s ay?nda tüm dünya taraf?ndan kullan?lmaya ba?lan?nca yaz?l?m yava? yava? yay?lmaya ba?lad?.

Microsoft dün yeni bir aç?klamada daha bulundu Socl ile ilgili. ?nternet sitesine getirdikleri yeni özellikleri aç?klayan yetkililer So.cl’?n sosyal a? sektöründe iyi bir edinece?ini dü?ünüyorlar. Socl özelliklerine gelecek olursak eskiden üyelik giri?i yapmadan göremedi?iniz gönderileri ?u an görebiliyorsunuz. Ayr?ca kullan?c? ayarlar?n?zdan anasayfadaki görsellerin kaç sütünda ç?kmas?n? istedi?ini de ayarlayabiliyorsunuz. So.cl’a facebook hesab?n?zla giri? yapabilece?inizi hat?rlatt?ktan sonra yaz?m?za son noktay? koyuyoruz.


0 Yorumlar