tablet

Tabletlerin kullan?m? art?k fazlas?yla ço?ald?. Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan da da??t?lan tabletlerle birlikte art?k neredeyse her ilkokul ö?rencisinin elinde bir tablet görmek mümkün. Çocuklara teknolojinin nas?l yararl? kullan?labilece?inin ö?retilmesi de gerekiyor. Burada devreye büyükler olarak bizler giriyoruz. Konu bir yana, tablet kullan?c?lar?n?n en büyük sorunlar?ndan bir tanesi de pil ömrünün k?sa olmas? ve bunu art?rmak yine bizim elimizde. Biz de bu yaz?m?zda sizler için tablet pil ömrü uzatma ad?nda bir liste haz?rlad?k.

Arkaplanda Çal??an Uygulamalar

iOS ve Androidtabanl? tabletlerin arkaplanda çal??an uygulamalar?, tabletlerin RAM’inde yer kaplad??? gibi i?lemcisinin de pasif çal??mas?na neden olur. Dolay?s?yla kullan?c? cihaz üzerinde i?lem yapmasa bile tablet, pili aktif ?ekilde tüketmeye devam eder. Bu gibi durumlarla kar?? kar??ya kalmamak için kullanmad???n?z uygulamalar? mutlaka kapatmal?s?n?z.


Ekran Parlakl???

Tabletlerde pili en çok harcayan donan?m, parlakl?k seviyesi yükseltilmi? ekranlard?r. Zira tabletlerin büyük ekranlar? halihaz?rda yo?un enerji gerektirdikleri gibi, parlakl?k seviyesi yükseltildi?inde pil tüketimi daha da artarak tabletinizin ?arj?n?n belirgin ?ekilde h?zla azalmas?na neden olur.


Kablosuz A?lar

Arkaplanda çal??an uygulamalar ve ekran parlakl??? kadar tabletin pil performans?n? etkileyen bir di?er husus da kablosuz a?lard?r. ?nternet ba?lant?s?n?n devaml? aktif olarak kalmas?, sosyal a?lardan gelen bildirimler ve kullan?c?dan habersiz yap?lan güncellemelerle pilin h?zla tükenmesine yol açar. ?nternet kullan?m? ile ilgili yap?lan bir di?er hata da, WiFi’? aç?k b?rak?p mekan de?i?tirdi?inizde ortaya ç?k?yor. Bu gibi durumlardacihaz?n?z sürekli WiFi noktas? arayaca??ndan, bu da pilin bo? yere h?zla harcanmas?na sebep oluyor. Dolay?s?yla kablosuz ba?lant? kurdu?unuz lokasyondan uzakla?t???n?zda, cihaz?n?z?n ayarlar?ndan WiFi’? kapatman?z pilinizin h?zla tükenmesinin önüne geçecektir. Ayr?ca günün belli aral?klar?nda, ihtiyac?n?z yoksa ?nternet’i kapatman?z, ?arj süreniz için saatlere varan avantajlar sa?layabilir.


Uygulama Güncellemeleri

Tablet ve benzeri ak?ll? cihazlar için uygulama geli?tiren ?irketler, güncellemeler yaparak uygulamalar?n dezavantajlar?n? ortadan kald?r?r ve uygulaman?n daha yüksek performans/verimlilik ile çal??mas?n? sa?lar. Bu yüzden “kulland???n?z” uygulamalar?n?z?n güncellemelerini mutlaka indirin.


?arj Al??kanl?klar?

Kullan?c?lar?n pil ömrünü k?saltmaya sebep olan bir hatas? da cihaz?n pili tam olarak bitmeden ?arja koymalar?. Bu durum tekrarland?kça cihaz?n pil ömrü k?sal?yor ve ?arj? h?zla bitmeye ba?l?yor. Ayr?ca cihaz?n pili %100 dolmadan da ?arjdan çekmek de yine pilin ömrünü k?saltan bir ba?ka uygulama…


0 Yorumlar