twitter

En çok kullan?lan mikroblog sitesi olan Twitter geli?imini devam ettiriyor. Bu aralar s?k s?k tasar?m de?i?ikli?ine giden sosyal medya sitesi yeni bir de?i?ikli?in daha alt?na imza atacaklar?n? aç?klad?. Asl?na bak?l?rsa bu haber bir iki gün önce internete s?zd?r?lm??t?. Twitter’?n yapt??? ?ey de sadece bu haberleri do?rulamak oldu. Yeni tasar?m?n Facebook ile büyük benzerlikler ta??d???n? da söylememiz gerekiyor.

Facebook’un and?r?yor
Bölgesel olarak de?i?ecek olan Twitter’?n yeni tasar?m?, ilk bak??ta Facebook’un Timeline arayüzünü and?r?yor. Kullan?c?lar?n kapak foto?raflar? ve profil foto?raflar?n?n daha fazla yer kaplad??? yeni tasar?m, Michelle Obama gibi tan?nm?? ki?iler için aktif edilmi? durumda.

Yeni tasar?ma göz at?n

Twitter’?n yenilenmi? Web tasar?m?n? incelemek için Michelle Obama’n?n @FLOTUS Twitter profilini ziyaret edebilirsiniz. Yeni tasar?m?n önümüzdeki günlerde ülkemiz kullan?c?lar? için de sunulaca??n? hat?rlatal?m. Bakal?m Twitter’?n, Facebook’u and?ran yeni arayüzü be?enilecek mi?


0 Yorumlar