turkey

Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m oran?n?n gayet fazla oldu?unu söyleyebiliriz. We Are Social adl? bir ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre Türkiye’de 35 milyon ki?i internet kullan?yor; bu da nüfusun yüzde 35’lik oran?na denk gelmekte. ?nternet kullan?c?s?n?n 35 milyon olmas?na ra?men Facebook’taki Türk say?s?n?n 38 milyon olmas? ise ?a??rt?c? olan farkl? bir istatistik. Bu de?er geride b?rakt???m?z sene 36 milyondayd?.

En çok hangi sosyal a? kullan?l?yor?
Ara?t?rman?n bir di?er ilgi çekici noktas? ise Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n %94’ü Facebook, %72 Twitter, %75’i Google+, %34’ü Instagram ve LinkedIn kullan?yor.
Aktif telefon kullan?c? say?s?n?n 69 milyon, günlük internette geçirilen sürenin ise 4 saat 37 dakika oldu?u Türkiye’nin di?er bilgilerini sonraki sayfalardan görebilirsiniz.


0 Yorumlar