internet_ban.png

?nternet kullan?m istatistikleri pek de iç aç?c? olmayan ülkemiz baz? konularda bu alandaki birincili?ini hiçbir ülkeye kapt?rma niyetinde de?il. Twitter yeni bir rapor daha payla?t?. Payla??lan sansür-kald?rma talebi raporunun bir öncesinde Rusya bizim önümüzde bulunuyordu; ancak art?k Türkiye burada lider konumda.

Herkesi sürklase ettik!
Devletin interneti kontrol alma çabas?n?n ayakta alk??land???! Rusya’y? bile katlad???m?z içerik kald?rma konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin yan?na yakla?an ülke bulunmuyor. Rusya’y? içerik kald?rma talebinde be?e katlayarak 477 talepte bulunan ülkemizin taleplerinin kar??lanma oran? %50.

Mahkemeler arac?l???yla yap?lan ba?vurular?n %70’ine mahkeme yoluyla itiraz eden Twitter bu davalar?n %5’inde ba?ar?l? olmu? %15’inde hâlâ sonuç bekleniyor ve %80’inde ise ba?ar?s?z olmu? durumda. Hakk?nda i?lem yap?lmas? talep edilen 2642 hesab?n 62 tanesi ask?ya al?nm??ken 1829 twit kald?r?lm??.

Bilgi talepleri cevaps?z kald?

Twitter’dan Türkiye’deki mahkemelerce yap?lan 356 hesap bilgisi talebi ise cevaps?z kalm?? durumda. Bu alanda ba?? çeken Amerika Birle?ik Devletleri’nde ise 1622 talep yap?lm?? ve Amerikan mahkemeleri %80 oran?nda cevap alabilmi?. Konuyla ilgili olarak Twitter’?n yay?nlad??? etkile?imli haritaya ula?mak için Twitter ?effafl?k Raporu’na ula?abilirsiniz (ingilizce). Türkiye’den Twitter’a gönderilen mahkeme kararlar?n? Chilling Effects web sitesinde de görebilirsiniz (ingilizce).


0 Yorumlar