src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/xbox_one_fail.jpg” alt=”xbox_one_fail” width=”600″ height=”720″ class=”alignnone size-full wp-image-4569″ />

Birkaç hafta önce sat??a sunulan yeni nesil oyun konsolu Xbox One’a kötü yorumlar gelmeye devam ediyor. Henüz sat??a sunulmadan önce özellikleri ve fiyat?yla zaten ele?tiri almakta olan Xbox One ç?k?? sonras? bar?nd?rd??? hatalar?yla da biraz daha hayal k?r?kl??? yaratt?. Kullan?c?lardan gelen ?ikayetlere göre ço?u Xbox kutusu disk bölümünde hata veriyor.

Hat?rlanaca?? üzere geçti?imiz hafta Sony’nin yeni nesil konsolu Amerika’da sat??a sunulmu? ve baz? kullan?c?lar cihazda k?rm?z? ???k gördüklerini Sony’ye bildirmi?lerdi. Sony bu durumun fan ar?zas?ndan kaynakland???n? belirterek büyütülecek ya da çözümlenemeyecek bir durum olmad??? aç?klamas?nda bulunmu?tu.

Sony’nin baz? hatal? ürünleri piyasaya sürmesi ele?tirilirken, bu seferde benzeri bir olay Xbox One kullan?c?lar?n?n ba??na geldi. 22 Kas?m’da ç?k???n? yapan Xbox One’? sat?n alan baz? oyun severler, cihazlar?n?n disk okuyucusunun çal??mad??? gerekçesiyle Microsoft’a geri bildirimde bulundular.

Disk okuyucusunda sorun ya?ayan kullan?c?lar?n geneli, oyun diskini yuvaya takt?klar?nda garip seslerin geldi?ini ve diskin dönmedi?ini belirtmi?ler. Konu ile ilgili Microsoft cephesinden henüz bir aç?klama gelmezken bu durumun Xbox One sat??lar?n? etkileyip, etkilemeyece?i de büyük bir merak konusu oldu.


0 Yorumlar