src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/yandex-turkiyeye-tasiniyor-1.jpg” alt=”” title=”yandex-turkiyeye-tasiniyor-1″ width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-857″ />

Yandex, dünyaya aç?lmak için ilk önce Türkiye’de devle?meleri gerekti?ini söyledi. Google’?n ?u anda hakimiyeti alt?nda olan Türk internet kullan?c?lar? için yeni arama motoru olarak 2011’in eylül ay?nda Türkiye pazar?na giren Yandex, dünyaya aç?lmadan önce buray? en büyük üsleri haline getirmeyi planlad?klar?n? belirtti. Ayr?ca Google Türkiye’den elde etti?i geliri ?rlanda devletine ödüyordu. Ama Yandex, Türkiye kolu ?irketini açarak vergisini Türkiye’ye ödeyecek.

Rusya’n?n ba?kenti Moskova’da yap?lan, Türk temsilcilerin de kat?l?m?yla gerçekle?en konferansta yetkililer sadece Türkiye tan?t?m? için 100 milyon dolar ay?rd?klar?n? aç?klad?. Google’a ?u an kafa tutacak kapasitede olmad?klar?n? belirten yetkililer yine de bir çelme tak?p büyük ölçüde kara geçmek istediklerini belirttiler. Türkiye’den beklentileri ise en az yüzde 30 pazar pay?. Bu rakama ula??ld??? takdirde gerisinin de gelece?ini tahmin ediyorlar.

Ayr?ca Yandex, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi ile de ortak bir çal??ma yürütüyor. ?nternet üzerinden tüm otoyollar?n ve normal yollar?n 7/24 canl? yay?n? yap?lacak. Bu sayede yola ç?kmadan önce tedbirlenmi? olaca??z.


0 Yorumlar