src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/apple.jpg” alt=”apple” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4650″ />

Yeni nesil ve ucuz telefonlar?n? geçti?imiz dönemde sat??a sunmu? olan Apple her zaman oldu?u gibi çal??malar?na hiçbir ara vermiyor. ?nternet sitesindeki kariyer bölümünden ödeme yaz?l?m? mühendisi alacaklar?na dair yeni bir afi? açan Apple, elinde bulundurdu?u 500 milyondan fazla kredi kart? bilgilerini de?erlendirmek istiyor gibi görünüyor. Ayr?ca yeni ödeme sisteminin as?l amac? farkl? pazarlara da girmek olacak.

Touch ID ile iPhone’u sadece sahibinin kullanmas?n?n yolunu açan Apple, ?imdi de gelecek nesil ödeme sistemini in?aa etmek için harekete geçti. Bugüne kadar NFC deste?i sunmad??? için çok defa ele?tirilen Apple, görünü?e göre kendi ödeme sistemini kendi olu?turmaya haz?rlan?yor.

Apple’?n Kariyer sayfas?nda “Ödeme Yaz?l?m? Mühendisi” ba?l???yla aç?lan pozisyonda Apple, ödeme yaz?l?m? geli?tirecek olan elektronik mühendisleri ar?yor. Apple, pozisyonla ilgili detaylarda mühendislerin “gelecek nesil ödeme platformu geli?tirilmesine” yard?mc? olacaklar?n? belirtirken; ödeme platformunun “ödemenin yap?laca?? cihaz?, arac? yaz?l?m? ve taraflar?” içerece?i ve Apple Ma?azalar? için yeni pazarlarda s?n?rlar?n? geni?letece?ini dile getirdi.

Bilindi?i gibi Apple, veritaban?nda iTunes ve Apple Online Store al??veri?leri için kullan?lan 500 milyondan fazla kredi kart? verisine sahip. Uzmanlara göre Apple, bu veritaban? ile sektörde hiçbir firman?n sahip olmad??? bir cevhere sahip. Firmaya yak?n kaynaklar da Apple’?n bu durumun fark?nda oldu?unu ve Touch ID ile çok daha güvenli ?ekilde, birçok kanalda rahatl?kla kullan?labilecek bir ödeme sistemi üzerinde bir süredir çal??malar yapt???n? dile getiriyor.


0 Yorumlar