src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/assange.jpg” alt=”” title=”assange” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1980″ />

Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir tarihte tüm ülkeleri ilgilendiren 1 milyondan fazla belgeyi internet sitesi üzeründen yay?mlayaca??n? aç?klad?.

Avustralya ve Amerika’dan s?n?r d??? edilen Assange ?u anda Ekvador’da kal?yor. Devletten s???nak isteyen Assange geri çevrilmemi?ti. Avustralya hükümetine kendi gazetecilerine sahip ç?kmad?klar? için feryans?n eden Assange, yak?n bir tarihte yay?mlayaca?? belgelerin herkeste pi?manl?k yarataca??n? dile getirdi. Ayr?ca yapt??? konu?mada bulunan salondaki gençlerde Amerika aleyhine pankartlar da bulunuyordu. 6 ayd?r Ekvador’da kalan Assange geri dönmek için Avustralya hükümetinden izin bekliyor.


0 Yorumlar