ie_11

Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride b?rakan web taray?c?s? yava? yava? zaten lider oldu?u sektörde kullan?m?n? art?r?p di?er isimlerle olan fark? aç?yor. ?u anda IE 8, en çok kullan?lan taray?c? durumunda. Ancak IE 11 iki ayl?k bir süre içerisinde yüzde 10 gibi devasa bir büyüme ya?ad?.


IE11 K?sa Sürede Yayg?nla?t?

?lk kez 17 Ekim 2013 tarihinde Windows 8.1 ile birlikte kullan?ma sunulan IE11, Kas?m ay?n?n ba?lar?nda da Windows 7 için sunulmu?tu. Taray?c?n?n yakla??k 2 ayl?k bir sürede yüzde 10 baraj?n? a?mas?n?n oldukça ba?ar?l? bir sonuç oldu?u belirtiliyor.

IE8 Hala Lider

Web taray?c? pazar?na yönelik genel sonuçlarda ise büyük bir de?i?im ya?anmad??? görünüyor. IE8 yüzde 20’nin biraz üzerindeki pay?yla “dünya çap?nda en çok kullan?lan taray?c? ünvan?n?” korurken Google’?n Chrome’u son sürümüyle takibini sürdürüyor.


Chrome ve Firefox 2.lik Sava??nda!

Sürüm fark? gözetmeksizin de?erlendirilen sonuçlarda ise IE ailesi yüzde 55.06’l?k pay ile pazar?n yar?s?ndan fazlas?na sahip. Birbirine çok yak?n Chrome ve Firefox ise yüzde 18.97 ve 18.46’l?k paylar ile ikinci ve üçüncülü?ü payla??yorlar.


0 Yorumlar