ipad_office

Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12 milyondan fazla kez indirilen Microsoft Office ücretli olarak yay?mland?. Uygulaman?n PC versiyonuyla belki de hiçbir fark? bulunmuyor ve gayet kullan??l?.

iPad için Office ekibinden kareler
Uygulaman?n arkas?ndaki yaz?l?m ekibi üyeleri birkaç gün önce kat?ld?klar? Reddit panelinde iPad için Office projesinin olu?umu ve konuyla ilgili di?er ayr?nt?lar hakk?nda bilgiler verdi. Buradaki haberimizde detaylar?n? bulabilece?iniz söyle?inin bir parças? olarak, teknolojiseverlerle payla??lan foto?raflar da internette oldukça ilgi çekti.

Geni? bir yaz?l?m ekibi
Yap?lan payla??mlara bak?l?rsa, iPad için Office tak?m?n?n çal??ma ortam?na dair kareler hem teknoloji merakl?lar?n? hem de yaz?l?m ile u?ra?anlar? oldukça heyecanland?rm?? görünüyor. Geni? bir yaz?l?mc? kadrosundan olu?an ekibin, sahip oldu?u donan?mlar da görenlerin i?tah?n? kabartacak türden.


0 Yorumlar