src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/linux_ubuntu_logo-300×204.jpg” alt=”” title=”linux_ubuntu_logo” width=”300″ height=”204″ class=”alignnone size-medium wp-image-1833″ />

Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin vermiyor. Linux’un en ünlü da??t?mc?lar?ndan olan Ubuntu, bu durumu kötüye kullan?yor. Nas?l m??

Yap?lan ara?t?rmalara göre Ubuntu, herhangi bir sistem üzerinde yap?lan tüm de?i?iklikleri dolayl? yoldan Amazon’a iletiyor. Amazon da bunlar? de?erlendirip yeni programlar geli?tiriyor. Yapt???n?z de?i?iklikler isim belirtmeden Amazon’a gidiyor. Bu biraz rahatlat?c? olsa da ortada gizlilik kalmad???n? söyleyebiliriz. Konu hakk?nda ?u ana kadar ne Ubuntu’dan ne de Amazon’dan bir aç?klama gelmi? de?il.


0 Yorumlar