src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/microsoft_sikayet.jpg” alt=”” title=”microsoft_sikayet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1995″ />

Microsoft, Windows Store’u kullan?c?lara açt?ktan sonra en çok konu?ulan uygulamalardan biri kesinlikle Windows 8 Complaints oldu. Bu uygulama üzerinden kullan?c?lar Windows 8’in art? ve eksilerini de?erlendiriyor, Microsoft’a rapor ediyordu. Ba??ms?z bir geli?tirici taraf?ndan geli?tirilen bu uygulama geçti?imiz günlerde ma?azadan kald?r?ld?.

Herkes bu kald?rma i?lemini Microsoft’un yapt???n? dü?ünüyordu ama geli?tirici ki?i program? kendisinin kald?rd???n? dile getirdi. Buna neden olarak da kullan?c?lar?n program? yanl?? kulland???n?, bir de?erlendirmede bulunmak yerine ?irkete haks?z kötü sözler kulland?klar?n? dile getirdi. Ayr?ca Microsoft’un Google ve Apple gibi ?eytani bir firma oldu?unu da dile getirerek hem Microsoft sevgisini hem de di?er firmalara olan kinini belirtti. Yaln?z ?unu da söyleyelim, geli?tirici ortal?k biraz durulursa program? tekrar ç?karabilece?ini söyledi.


0 Yorumlar