Ana sayfa » Etiket arşivi » uygulama

\ \ \ \

Xbox One’da Windows 8 uygulamaları çalıştırma

Son zamanlar?n en çok tart???lan konular?ndan birisi de Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One’da Windows 8 uygulamalar?n?n çal??t?r?l?p çal??t?r?lamayaca??yd?. ?nternette bu konu hakk?nda birçok iddia ortaya at?l?rken son olarak Dell’den resmi aç?klama geldi. Windows 8 sistemi cihazlar?yla büyük yükseli?e geçen Dell sat??lar?n? da yükseltirken söz sahibi olmak istemi? gibi. Dell, kendi sitesinin sat?? bölümünde Xbox […]

\ \ \ \

YouTube Windows Phone uygulaması

Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan iki firma Windows Phone 8 ile dü?manl?klar?n? daha da art?rm??t?. Google hala Microsoft’a YouTube uygulamas? için izin vermi? de?il ve Microsoft bu konu hakk?nda aç?klama yapt?. Google’?n tekelcilik yapt???n? iddia […]

\ \ \

Microsoft şikayetleri uygulaması

Microsoft, Windows Store’u kullan?c?lara açt?ktan sonra en çok konu?ulan uygulamalardan biri kesinlikle Windows 8 Complaints oldu. Bu uygulama üzerinden kullan?c?lar Windows 8’in art? ve eksilerini de?erlendiriyor, Microsoft’a rapor ediyordu. Ba??ms?z bir geli?tirici taraf?ndan geli?tirilen bu uygulama geçti?imiz günlerde ma?azadan kald?r?ld?. Herkes bu kald?rma i?lemini Microsoft’un yapt???n? dü?ünüyordu ama geli?tirici ki?i program? kendisinin kald?rd???n? dile getirdi. […]

\ \ \

PS Vita YouTube uygulaması

Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan Türkçe versiyonu indirime aç?lan PS Vita YouTube Türkçe uygulamas?n? Sony’nin resmi sitesinden indirebilirsiniz. Sony, YouTube için geli?tirdi?i yeni uygulamada PS Vita’dan yap?lan giri?ler için yeni bir arayüz haz?rlad?. PS Vita’n?zdan […]