src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/samsung_tablet1.jpg” alt=”samsung_tablet” width=”450″ height=”256″ class=”alignnone size-full wp-image-4928″ />

Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat??? yaparken birinin elinde en çok Samsung tablet görme ihtimaliniz bulunuyor. Son olarak geçti?imiz günlerde Samsung geride b?rak?yor oldu?umuz senenin verilerini aç?klad?. Gelen bilgilerde firman?n 2013 içerisinde kaç tane tablet sat?ld???na da yer verildi.

Bu yüzden bir telefon olan Galaxy Note 3’ün bile iki ay içinde 10 milyondan fazla satt???n? göz önünde bulundurursak, Samsung’un 2013 y?l?nda yakla??k 40 milyon tablet satt???n? duyunca biraz ?a??rabilirsiniz.

40 milyon oldukça büyük bir say? olmas?na ra?men, Samsung’dan daha büyük bir say? bekleyenler de az de?ildi. Android tablet piyasas?n?n telefon piyasas? kadar olgunla?mamas?na ra?men, Samsung bu oyunu 2014 y?l?nda daha ileriye ta??maya haz?rlan?yor.

Samsung’u 40 milyon gibi büyük bir say? için tebrik ederken di?erlerinin gelecek y?l nas?l bir atak yapaca?? konusunda heyecanla bekliyoruz.


0 Yorumlar