Windows Phone 8

Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan ve ayn? Windows Phone 8 gibi Microsoft’un sahipli?ini yapt??? Skype yeni bir güncelleme daha ald?. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya birkaç yeni özellik eklenirken özellikl performans art?r?m? konusunda çal??malar yap?lm??.


IM için Kopyala Yap??t?r Deste?i

Microsoft Skype blogundan yap?lan aç?klamaya göre, kullan?c?lar yeni sürümde anl?k mesajla?ma s?ras?nda kopyala – yap??t?r seçene?ine sahip olacak. Sohbet s?ras?nda istenilen kelime ya da cümleler kopyalanarak herhangi bir ba?ka uygulamaya yap??t?r?labilecek. Ayn? ?ekilde bir ba?ka kaynaktan kopyalanan içerik de anl?k mesaj sat?r?na eklenebilecek.

Daha H?zl? Aç?l??

Yeni sürümün sa?lad??? bir di?er iyile?tirme ise uygulaman?n modern arayüz üzerindeki simgesinden aç?l??? s?ras?nda sa?lanan h?z art??? oldu. Genel performans art???yla birlikte uygulama aç?l?? süresinin de artt??? bildiriliyor.

Yüksek Kontrast Modu

Güncelleme ile gelen bir di?er yenilik ise bir süredir beklenen yüksek kontrast modu oldu. Böylece kullan?c?lar istedikleri zaman modu aktif hale getirerek uygulamada Windows Phone ekran?n? yüksek kontrast olarak ayarlayabilecek.
Windows Uygulama Ma?azas? üzerinden ücretsiz sunulan Windows Phone 8 için Skype 2.13’ü buradan indirebilirsiniz.

Skype – Windows Phone 8 ?ndir


0 Yorumlar