sony_ps

2014’ün son aylar?nda yeni nesil konsolunu sat??a sunan Sony, bu konsoldan ne kadar satt???n? aç?klad?. Yeni nesil konsollar?n sat???nda Microsoft’a büyük bir fark atan ve halen tüm sipari?lere yeti?mekte zorluk çeken Japon firma fazlas?yla kâr elde etmi?. Bu iyi bir haber. Zira PS4’ten bu denli gelir elde edilemeseydi Sony büyük bir zora girecekti.

Sony’nin payla?t??? raporlara göre son çeyrekte toplam 7.8 milyon PlayStation 3 ve PlayStation 4 sat?lm??. Bu rakam?n büyük bir ço?unlu?unu ise PlayStation 4 olu?turuyormu?.

PSP, PS Vita sat??lar? 2 milyonda kald?

Ayn? dönemde sat?lan PSP ve PS Vita sat??lar? ise 2 milyon olarak belirtilmi?. Bu dönemde sat?lan oyun rakam? ise 126 milyon olarak aç?kland?. Bu rakam?n sadece Sony’ye ba?l? stüdyolar taraf?ndan geli?tirilmi? oyunlara m? ait oldu?u, yoksa üçüncü parti oyun geli?tiricilerini de mi içerdi?i ise belirtilmemi?.
Sonuç olarak görünen o ki, Sony PC piyasas?ndan çekildi?ini aç?klamas?yla birlikte, PlayStation markas? firma için daha bir anlam kazanacakt?r. Oyun çal??malar?n? da h?zland?rmak isteyen firma yeni nesilde oyuncular için daha do?ru bir tercih gibi görünüyor.


0 Yorumlar