src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/xbox_720-300×174.jpg” alt=”” title=”xbox_720″ width=”300″ height=”174″ class=”alignnone size-medium wp-image-2441″ />

Geçti?imiz hafta Sony PlayStation 4 düzenlenen mükemmel bir etkinlikle tan?t?lm??t?. Yeni konsolun baz? özellikleri etkinlikte aç?klan?rken baz?lar? aç?klanmad? ve en önemlisi de ak?ll?ca bir hamle olarak konsolun tasar?m? da bizlere gösterilmemi?ti. O günden itibaren herkes Microsoft taraf?ndan gelecek olan hamleyi beklemeye koyuldu. Daha önceden gelece?ini bildi?imiz XBOX 720’nin tan?t?lmas?na pek fazla bir süre kalmad???n? biliyoruz, ancak konsoldan ilk haberler yava? yava? geliyor. E3 Fuar? 2013’ten önce gelen bu haberler E3’te konsolun tan?t?laca??n?n i?areti olabilir.

Yabanc? kaynakl? bir internet sitesinden gelen haberlere göre Microsoft XBOX 720 dört çekirdekten olu?an 1.6 GHz bir i?lemci kullanacak. 64 bit tabanl? üretilecek olan i?lemciler tabi ki do?rulanm?? de?il. Ama E3 Fuar?’na çok az bir vakit kald???n? göz önünde bulundurursak bunun do?rulu?unu ö?renmek için fazla da beklemeyece?iz. ??lemcisi dü?ük görülen bu yeni konsol birçok ki?iyi hayal k?r?kl???na sürüklese de Microsoft’un önceki aç?klamas?nda yeni bir teknoloji geli?tirdi?ini, arka planda çal??an uygulamalar?n harcad??? performans? da azaltt?klar?n? dile getirmi?ti. PlayStation 4’ün i?lemcisi de dört çekirdeliydi ama 2 GHz’di. XBOX 720 fiyat? hakk?nda hala bir bilgi yok.


0 Yorumlar