telefon

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz.

Mashable’?n haz?rlad??? rapora göre, 2013 y?l?nda sat?lan mobil cihazlar?n yüzde 80’inde Android i?letim sistemi mevcut. 2011 y?l?na göre pazar pay?n? iki kat?na ç?kartan Android’i, yüzde 15 pazar pay? ile Apple’?n mobil i?letim sistemi iOS takip ediyor. iOS’in 2013 y?l?nda yüzde 3’lük bir kay?p ya?ad??? da gözlerden kaçm?yor.

Windows Phone’ un Yükseli?i Sürüyor

Microsoft’un özellikle dü?ük ve orta seviyeli donan?ma sahip cihazlarda h?zl? çal??mas? ile bilinen mobil i?letim sistemi Windows Phone 2011 y?l?ndan beri pazar pay?n? 3 kat?na ç?kartarak en h?zl? büyüyen i?letim sistemlerinden birisi oldu. Windows Phone’ un h?zla büyümesinde Nokia’ n?n gençlere hitaben çe?itli renklerde ç?kartt??? Lumia cihazlar? büyük öneme sahip.


0 Yorumlar