google

Motorola’y? satt?ktan sonra ba?ka sektörlerde çal??malara ba?layaca??n?n sinyalini veren Google, bu ba?ka sektörün de ilk ipucunu bizlere sundu. Dünyan?n en büyük uçak hangar?n? uzun bir süreli?ine kiralayan Google, Hangar One yak?nlar?nda uzaya ç?kan asansör iççin çal??malar yapacak.

Ba??ms?z analist Jeff Kagan’ a göre Google art?k uzay ara?t?rmalar?na da a??rl?k verecek. Uzun y?llar boyunca dü?lenen uzaya ç?kabilecek bir asansör hayali Google taraf?ndan gerçe?e dönü?türülebilir. Jeff Kagan’ ?n tahminlerine göre bili?im devi kanser ara?t?rmalar?na da katk?da bulunacak. Ça??m?z?n en önemli hastal?klar?ndan bir tanesi olan kansere çözüm Google taraf?ndan bulunabilir.

Sa?l?k Sektörüne Girmi?ti

Ocak ay? içerisinde ?irketin resmi blog sayfas?nda, ?eker hastalar? için özel bir lens geli?tirildi?i duyurulmu?tu. Bu lens sayesinde glikoz seviyesinin anl?k olarak ölçülece?i ve hastaya uyar?lar gönderilece?i söylenmi?ti. Google’ ?n ak?ll? lensi hakk?ndaki haberimize buradan ula?abilirsiniz.

Hangar One’ ? Kiralad?

Dün buradaki haberimizde Amerika Birle?ik Devletleri’ nin en büyük uçak hangarlar?ndan olan, tarihi öneme sahip Hangar One’ ?n Google taraf?ndan kiraland???n? duyurmu?tuk. Daha öncesinde NASA taraf?ndan uzay araçlar?n?n ini?, kalk?? ve bak?mlar? için kullan?lm?? olan Hangar One, Google taraf?ndan da benzer amaçlar ile kullan?lacak olabilir. Jeff Kagan’ ?n tahminleri do?ru ç?karsa Google, uzaya ç?kan asansörünün in?as?na Hangar One yak?nlar?nda ba?layabilir.


0 Yorumlar