oyun

Yeni nesil oyun konsollar? geçti?imiz aylarda sat??a sunulmu?, büyük ilgi görmü?lerdi. Hatta PlayStation 4 ?u anda büyük bir stok sorunu ya?amakta yabanc? ülkelerde. Buna ra?men oyunlar yava? yava? sunuluyor biz oyunculara. Bu konuda oyunculardan büyük ?ikayetler giderken Sony cephesine, sonunda elde edilebilir bir aç?klama yap?ld?. Gelen aç?klamalara göre yeni nesil konsollarda oyun geli?tirmek PS3 ve Xbox 360’a göre çok daha zor ve hummal?.

PlayStation 3’te yap?mc?lar?n ya?ad??? sorunlar? göz önüne alan Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 4’te PC’ye daha çok benzeyen basit bir mimariyle yap?mc?lar?n kar??s?na ç?km??t?. Xbox One ve PS4’ün PC’ye benzer mimariler kullanmalar? yap?mc?lar? memnun etmi? olsa da bu durum yap?m sürecini pek k?saltm??a benzemiyor.


Yap?m süreci 8-10 kat daha uzun

Zira Capcom’un yetkili isimlerinden Masaru Ijuin’e göre yeni nesil konsollar için bir oyun geli?tirmek yakla??k olarak 8-10 kat daha uzun sürüyormu?. Ijuin’e göre bu durumun as?l nedeni ise yeni nesiller için kullan?lan yeni oyun motorlar?. (Capcom yeni nesil oyunu Deep Down için Panta Rhei isimli bir oyun motoru kullan?yor)

Tabi ki bu durumun al??ma süreci oldu?unu göz önüne al?rsak, bir süre sonra firmalar?n oyun geli?tirme olay?nda biraz daha seri olaca??n? söyleyebiliriz. Zira Ubisoft’ta yeni nesil konsollar için geli?tirdi?i 3 oyununda da ertelemeye gitmi?ti. Yani gelen erteleme haberlerini göz önüne ald???m?zda, Ijuin’in k?smen de olsa hakl? oldu?unu söyleyebiliriz.


0 Yorumlar