src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/googlapps.png” alt=”” title=”googlapps” width=”250″ height=”250″ class=”alignnone size-full wp-image-1965″ />

Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i ala?a?? edece?ini ve program?n yüzde 90l?k kullan?c? pay?n? kendilerine çekeceklerini iddia etti.

Google’?n gelirlerinin yüzde 90?ndan fazlas?n? reklamlardan elde etti?ini biliyoruz. Asl?na bak?l?rsa böyle güçlü bir sistemi elinde bulunduran Google’?n iddaas?nda ba?ar?l? olma ihtimali oldukça yüksek. Ayr?ca Singh’e göre Microsoft Office’te bulunan birçok detayl? özellikler kullan?c?lar taraf?ndan kullan?lm?yor ve bu yüzden Google Apps’in bir art? yan? daha ortaya ç?k?yor. Bakal?m, Google yak?nda böyle bir atraksyona ba?layacak m??


0 Yorumlar