src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/sosyal_aglar.jpg” alt=”” title=”sosyal_aglar” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1968″ />

Geçti?imiz haftalarda Instagram gizlilik ilkelerinde de?i?ikliklere gitmi?te ve bunlar? size aktarm??t?k. Tüm internet dünyas?ndan büyük tepki gören bu de?i?iklikler asl?nda pek de k?z?lacak bir ?ey de?il çünkü ücretli sosyal a?lara bakt???m?zda ücretsiz kulland?klar?m?za ?ükretmemiz gerekiyor.

Facebook ve Twitter gibi sosyal internet siteleri insalara hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuyor ve bunun kar??l???nda istedikleri tek ?ey sadece kâr elde etmek için baz? bilgilerin reklam ?irketlerine sat?lmas?. Bunun da size bir zarar?n?n dokunmayaca??, aksine hedeflemeli reklamla kar??la?t?rarak sizlere yard?mc? olaca?? a?ikar. Ayr?ca e?er böyle bir durumla kar??la?mak istemiyorsan?z bir sosyal siteye üye olurken gizlilik ilkelerini okuyabilirsiniz.


0 Yorumlar