src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/instagram.jpg” alt=”” title=”instagram” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1883″ />

Instagram, aylar öncesinde sosyal medyan?n devi Facebook taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu sat?n alma i?lemi için bir milyar dolar ödeyen Facebook bu durumu yava? yava? lehine çeviriyor gibi gözüküyor. Geçti?imiz haftalarda gizlilik politikas?nda küçük bir de?i?iklik gerçekle?tiren Instagram, bu sefer bilgileri Facebook’a atacak.

Instagram’dan yap?lan aç?klamaya göre art?k Instagram’daki kullan?c?lar?n bilgileri Facebook üzerinde hisse bulunduran sahiplere de verilecek. Bu da demek oluyor ki art?k Instagram’da da özelle?tirilmi? reklamlarla kar??la?acaks?n?z. Bu durum Facebook taraf?ndan kullan?c?lar?n bilgi muhafazas?n? art?rmak için yap?ld??? söylense de deneyimlerimize dayanarak Facebook ve Instagram aras?ndaki ili?kinin ne denli boyutta, hedeflerinin hangi do?rultuda oldu?unu kestirebiliyoruz.


0 Yorumlar