Ana sayfa » Etiket arşivi » gizlilik

\ \ \

Facebook gizliliğe bir yenilik daha kattı

Dünyan?n en büyük sosyal a?? Facebook, sisteme her getirmi? oldu?u yenilikle tart???l?yor. Bu tart??malar?n nedeni en çok gelen güncellemelerle birlikte kullan?c?lar?n güvenlik ve gizlilik haklar?n?n ihlal etmesi hakk?nda olurken bu sefer sa?l?kl? bir ad?m at?ld?. Duvar?n?zda ç?kmakta olan payla??m? arkada??n?z?n ruhu duymadan kald?rabileceksiniz. Bunun için “her ?eyi gizle” butonu ortadan kalkacak ve yerine “takibi b?rak” […]

\ \ \ \

Sosyal ağlarda gizlilik

Geçti?imiz haftalarda Instagram gizlilik ilkelerinde de?i?ikliklere gitmi?te ve bunlar? size aktarm??t?k. Tüm internet dünyas?ndan büyük tepki gören bu de?i?iklikler asl?nda pek de k?z?lacak bir ?ey de?il çünkü ücretli sosyal a?lara bakt???m?zda ücretsiz kulland?klar?m?za ?ükretmemiz gerekiyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal internet siteleri insalara hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuyor ve bunun kar??l???nda istedikleri tek ?ey sadece […]

\ \ \

Instagram ve Facebook kullanımı

Instagram, aylar öncesinde sosyal medyan?n devi Facebook taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Bu sat?n alma i?lemi için bir milyar dolar ödeyen Facebook bu durumu yava? yava? lehine çeviriyor gibi gözüküyor. Geçti?imiz haftalarda gizlilik politikas?nda küçük bir de?i?iklik gerçekle?tiren Instagram, bu sefer bilgileri Facebook’a atacak. Instagram’dan yap?lan aç?klamaya göre art?k Instagram’daki kullan?c?lar?n bilgileri Facebook üzerinde hisse bulunduran sahiplere […]