src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/youtube_windowsphone-300×200.jpg” alt=”” title=”youtube_windowsphone” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-2005″ />

Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan iki firma Windows Phone 8 ile dü?manl?klar?n? daha da art?rm??t?. Google hala Microsoft’a YouTube uygulamas? için izin vermi? de?il ve Microsoft bu konu hakk?nda aç?klama yapt?.

Google’?n tekelcilik yapt???n? iddia eden Microsoft, e?er yak?n bir tarihte Google’dan izin ç?kmazsa 2013 senesini tekelcilerle u?ra?arak geçireceklerini dile getirdi. Ama Google daha önce Windows Phone 8 için bünyesinde bulundurdu?u hiçbir hizmetin uyumland?r?lmayaca??n? söylemi?ti. Bu da kullan?c?lara kötü haber olarak geliyor. Malesef Windows Phone kullan?c?lar? telefonlar?ndan YouTube uygulamas?na eri?emeyecekler. Bu uygulamalara Google Maps ve Gmail de dahil.


0 Yorumlar