Nintendo, sonunda Japonya d???nda da Wii U bekleyenlerin oldu?unu anlad? ve neredeyse tüm dünyadaki televizyonlarda dönen reklamlar?n? ba?latt?. Uzun senelerdir üzerinde çal???lan Nintendo Wii U’nun sat??a ç?kmas?na çok az bir zaman kald? ve Nintendo Wii U fiyat? da aç?klananlar aras?nda reklam içinde.

Nintendo Wii U’nun reklam filmini a?a??dan izleyebilirsiniz çünkü ayn? zamanda reklam YouTube’da da boy gösteriyor. Üstelik video yurt d???nda yay?mland??? için içeride Japon arkada?lar? da görmüyoruz ?ükürler olsun ki. Nintendo Wii U fiyat? 610 TL’den ba?layacak ve 730 TL’ye de sat?lacak. ??te Nintendo Wii U reklam filmi.


0 Yorumlar