spam

Spam mailler art?k bir internet kullan?c?s?n? tuza?a dü?ürmek için en çok kullan?lan yol olarak gözüküyor. Maillerimize bakt???m?zda yüzlerce, hatta binlerce reklam içerikli spam mail görebiliyoruz. Bu maillerin içeri?inde genelde sizlere hediye da??t?l?p bir ba?vuru formu doldurulurken bu forma bilgilerinizi doldurdu?unuz takdirde ba??n?za çok kötü ?eyler gelebilir. Ancak spam mail engelleme yollar? ile bunlardan kurtulabilirsiniz.

Ekte bulunan bir sözle?meyi açmak için yap?lan herhangi bir giri?im sistem enfeksiyonuna ve sabit diskte saklanan verilerin kayb?na neden olabiliyor. Küçük ölçekli kurulu?lar ve kredi hizmeti sunan özel ?irketler, çok uluslu bankalar?n olu?turdu?u büyük ölçekli pazarlama kampanyalar? ile rekabet edemedikleri için s?k s?k elektronik postalara ba?vuruyor. Bu mesajlar ço?unlukla, bu sahtekar ?irketlerin ilanda sunduklar?ndan çok daha pahal? olduklar? ortaya ç?kan hizmetleri için bir paravan olarak kullan?yor.
Spam e-postalar arac?l???yla kredi konusunda yard?mc? olabileceklerini iddia ederek, çevrimiçi bankac?l?k sistemi parolas?, üç haneli kart do?rulama de?eri (CVV) veya kullan?c?n?n kimlik ve ileti?im bilgileri gibi veriler talep ediliyor. Bu bilgiler, sahte belge haz?rlamak üzere kullan?labiliyor.

Tan?t?m? yap?lan hizmetleri kullanmak gibi bir niyetiniz olmad??? halde bir spam e-postaya cevap vermek, bu iletiyi gönderenlere o e-posta adresinin gerçekten mevcut oldu?unu ve aktif olarak kullan?ld???n? gösteriyor. Sonuç olarak, “if?a olan” e-posta kutusuna gönderilen reklam mesajlar?n?n say?s? önemli ölçüde art?yor.

– ?üpheli sitelere ki?isel bilgilerinizi girmeyin.
– Bilgisayar?n?z sahte ba?lant?lar? h?zl? bir ?ekilde belirleyip engelleyebilen bir anti-virüs program? taraf?ndan korunmuyorsa, göndereni bilinmeyen e-postalarda bulunan HTML formlar? doldurmay?n.
– Ki?isel bilgilerinizi asla üçüncü taraflarla payla?may?n ya da bilinmeyen bir “kredi veren” ile finansal konularda bir yaz??maya girmeyin.
– Göndereni bilinmeyen e-postalarda bulunan yürütülebilir dosyalar? çal??t?rmay?n ve ekleri açmay?n.
– Ola?anüstü durumlardabir antivirüs program? taraf?ndan güvenlik onay? almad???n?z sürece ar?iv ve ofis belgelerini çal??t?rmay?n.


0 Yorumlar