src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/AMD-FirePro™-S10000-12GB-Edition.jpg” alt=”AMD FirePro™ S10000 12GB Edition” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4498″ />

Bilgisayar ve konsol sektörünün neredeyse sadece oyunlar üzerine dönmesiyle birlikte oyun konsollar? masaüstü bilgisayarlar? fazlas?yla sollarken geli?tiriciler de PC’leri ayakta tutabilmek için çok önemli ad?mlar at?yorlar. Özellikle görüntü kalitesi konusunda liderli?i ele alm?? olan oyun konsollar?n?n bu aralar yeni nesillerinin sat??a sunuldu?unu da göz önüne al?rsak PC’ler yak?n zamanda tarih olabilir oyunlar için. AMD de bir rekora imza atarak 12 GB’l?k ekran kart? geli?tirdi: AMD FirePro™ S10000 12GB Edition.

Tam PCI Express® 3.0 deste?ine sahip ve OpenCL™ programlama dili ile kullan?labilen AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?, ECC bellek ve DirectGMA deste?i sayesinde, büyük modeller ve programlarla çal??an geli?tiricilerin, AMD’nin Yeni Nesil Grafik Çekirde?i (GCN) mimarisi tabanl? grafik i?lemcilerinin muazzam paralel i?lem kabiliyetinden yararlanabilmesini sa?l?yor. AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?n?n 2014’ün ilkbahar?nda piyasaya ç?kmas? planlan?yor.

AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?, çe?itli kullan?m senaryolar? için cazip bir seçenek:

• Bilgi i?lem/Görselle?tirme Sunucusu: Finans, petrol arama, havac?l?k ve otomotiv, tasar?m ve mühendislik, jeofizik, ya?am bilimleri, t?p ve savunma

• Çift hassasiyet: Genetik s?ralama, i?lemsel ak??kanlar dinami?i, yap?sal mekanik, say?sal analitik, rezerv simülasyonu, otomatik mant?k yürütme ve hava tahmini

• Tek hassasiyet: Sismik i?lem, moleküler dinamik, uydu görüntüleme, aç?k çarp??ma testi simülasyonu, video zenginle?tirme, sinyal i?leme, video kodlama, dijital dönü?türme ve t?bbi görüntüleme

• Ultra Güçlü ??istasyonu (GPU i?lem ve 3B grafik performans? gerektiren): Petrol ve gaz, bilgisayar destekli mühendislik

“Bilgi i?lem uygulamas? mü?terilerimiz, geli?tirdikleri yeni ürün ve hizmetler için daha büyük veri setlerini destekleyen, daha çok belle?e sahip çözümler istemekteydi” diyen AMD Profesyonel Grafik Genel Müdürü David Cummings, ?öyle devam etti: “Bu bellek talebini kar??lamak için, OpenCL deste?ine sahip ve en ileri i?lem ve grafik teknolojilerini destekleyen AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?n? tasarlad?k.”

“AMD, FirePro S10000 12GB ekran kart?n? duyurarak, Khronos Grubu’nun aç?k OpenCL standard? üzerine kurulu çözümlere ola?anüstü üçboyutlu grafik ve i?lemci gücü sa?lamada liderli?ini bir kez daha kan?tlad?,” diyen Dassault Systèmes Ara?t?rma ve Geli?tirmeden Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Nicolas Duny, sözlerini ?öyle sürdürdü: “Mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na en ileri teknolojilerle kar??l?k veren AMD, bu alanda sektörün lideridir. AMD FirePro S10000 12GB ekran kart? hem piyasada hem mü?terilerimiz aras?nda memnunlukla kar??lanacak.”

“Mü?terilerimiz daha fazla belle?e hiç hay?r demedikleri için, AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?, çe?itli önemli uygulamalar?n nihayet grafik i?lem kabiliyetinden yararlanabilmesini sa?layacak” diyen CAPS CEO’su Laurent Bertaux, ?öyle devam etti: “HPC sektörüne lider yaz?l?mlar ve çözümler tedarik eden CAPS, bu yeni ekran kart?n?n veri aktar?m?ndaki darbo?az? ortadan kald?rmak için çok iyi bir f?rsat oldu?unun, böylelikle uygulama performans?n? artt?raca??n?n bilincindedir. Uzun zamand?r AMD’yi desteklemekte oldu?umuz için, bu yeni AMD FirePro çözümünde bulunan 12GB belle?in OpenCL için CAPS FORTRAN ve C derleyicilerimiz taraf?ndan kullan?labilecek olmas?ndan çok memnunuz.”

Mevcut AMD FirePro™ S10000 6GB GDDR5 bellekli ekran kart? her kesimden büyük övgüler alm??t?. Örne?in, Frankfurt Üniversitesi ?leri Çal??malar Enstitüsü’nün bu kart? SANAM süper bilgisayarlar?nda kullanmas?, sistemi grafik i?lemcileriyle çal??an en güçlü ve enerji verimlili?i en yüksek süper bilgisayarlar?n bulundu?u Green500™ Listesinde ilk be?e yerle?tirdi.

AMD FirePro™ S10000 6GB modeli halihaz?rda piyasada bulunurken, AMD FirePro S10000 12GB Edition ekran kart?n?n ilkbahar 2014’te piyasaya ç?kmas? planlan?yor.


0 Yorumlar