src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/itunes-300×300.png” alt=”itunes” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2948″ />

Apple ve Microsoft aras?nda süren deli rüzgarlar bir türlü yat??m?? de?il. Müzik çalar ve AppStore al??veri?i için en çok kullan?lan uygulamalardan biri olan iTunes’un Windows 8 uygulamas? hala geli?tirilmi? de?il. Microsoft bu konu hakk?nda deyim yerindeyse Apple’a ?u anda yalvar?yor ancak Apple tüm istekleri geri çeviriyor. Sadece Mac ve iOS yüklü cihazlarda çal??makta olan iTunes’un Windows 7 deste?inin oldu?unu biliyoruz, ancak iki firman?n aras?nda ba?layan tart??malar?n geçen sene meydana geldi?ini de belirtelim.

Bu nedenden dolay? ?u an için iTunes Windows 8 indir i?lemi ad?na hiçbir sonuç bulamayaca??z. E?er Apple geri ad?m atarsa ya da Microsoft daha makul bir teklifle Apple kap?s?na giderse o zaman belki ?ans?m?z dönebilir. Sanatç? listeleme, kendi playlistini olu?turma gibi farkl? özelliklere sahip olan iTunes milyonlarca bilgisayar kullan?c?s? taraf?ndan kullan?l?rken Windows 8 sistemli bilgisayar ve tabletlere gelmeyecek olmas? kullan?c?lar? da etkileyecektir ku?kusuz. Yine de yak?n zaman içerisinde Apple’?n karar?ndan vazgeçip Windows 8 için de bir uygulama geli?tirece?i söyleniyor, umar?z ki bu iddia do?ru ç?kar.


0 Yorumlar