src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/google-300×212.gif” alt=”google” width=”300″ height=”212″ class=”alignnone size-medium wp-image-2872″>

Google’?n belki de en yararl? uygulamalar?ndan biri olan Google Translate’te yer almayan Kürtçe dili için yeni bir çal??ma ba?lat?ld?. Dünya üzerinde 40 milyon ki?i taraf?ndan konu?ulmakta olan Kürtçe’nin Google sözlü?üne sokulmas? için Imza.la adl? site üzerinden yeni bir kampanya ba?lat?ld?. Dilin Google’a eklenmesi için ?u anda 10 binin üzerinde elektronik imza b?rak?rken kampanya Facebook üzerinde de 40 binden fazla ki?i taraf?ndan desteklendi. Ayr?ca kampanya sadece Kürtçe’yi de?il Kurmanci ve Zazaki dillerini de Google’a ekletmek için imzalar? topluyor.

Google taraf?ndan henüz bu konuya ili?kin hiçbir aç?klama yap?lm?? de?il. Facebook’un Kürtçeyi destekledi?ini ve Google’?n da bunu yapabilece?ini biliyoruz ancak Google yöneticilerinin bu gibi kampanyalara kar?? taviz vermedi?ini ve genelde isteklerin tersinde hareketler geli?tirdi?ini de hat?rlatal?m. E?er Kürtçe, Kurmanci ve Zazaki Google sözlü?üne eklenirse bununla da kalmay?p büyük ihtimal tüm sistemin de Kürtçe bir tasar?m? ortaya ç?kacakt?r. Bakal?m Google binlerce insan?n ça?r?s?na ses verip istenileni yapacak m??


0 Yorumlar