src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/opera.jpg” alt=”” title=”opera” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2399″ />

?nternet taray?c?lar?n?n en iyilerinden biri olan Opera geçti?imiz aylarda kendi geli?tirdi?i yaz?l?m motorundan vazgeçip Firefox ve Google’?n kulland??? WebKit’i kullanmaya ba?lam??t?. Yaz?l?m bölümündeki çal??anlar? WebKit üzerinde çal??t?rmaya devam ettiklerini aç?klayan firman?n bir yüzü ortaya ç?kt?.

Norveç ç?k??l? olan Opera CEO’su Nils Broström yapt??? aç?klamada 2012’nin son ay?nda yaz?l?m bölümünden 90 i?çi ç?kard?klar?n? dile getirdi. Baz? i?çilerin WebKit üzerinde çal??maya devam etti?ini ama istemeyen k?sm?n i?ten ç?kar?ld???na de?inen Broström, WebKit geli?tirme bölümüne daha i?çi alacaklar?n? da sözlerine ekledi. Opera Presto motorunu b?rak WebKit’e geçti?ine göre arayüzde de radikal de?i?iklikler bizleri bekleyebilir.


0 Yorumlar