windows-8_1

Windows 8.1 de s?cak kö?eleri kapatma özelli?i olacak, ba?lat menüsünün tekrar eklenmesi ile beraber ?u an en çok beklenen sürüm olma özelli?ini ta??yan windows 8.1 i?letim sistemin de baz? ilaveler de göze çarpmaya ba?lad?.

Windows 8.1?deki Ba?lat butonuna sa? t?k yapan kullan?c?lar art?k kar??lar?na ç?kan menü üzerinden bilgisayar? kapatabilecek veya i?letim sistemini yeniden ba?latabilecekler.

Y?llar boyunca Ba?lat dü?mesi ve menüsü bu görevi üstlendi?i için i?letim sistemini yo?un kullananlar?n bu geri dönü?ten mutlu olaca?? tahmin ediliyor.

Windows 8.1 ile gelen ekstra navigasyon kontrolleri aras?nda s?cak kö?elere eri?imi devre d??? b?rakma ve sisteme giri?te Ba?lang?ç ekran? yerine masaüstüne yönlendirme gibi özellikler de olacak.


0 Yorumlar