asus

ASUS Kurumsal Ba?kan Yard?mc?s? Eric Chen, ASUS Tasar?m Merkezi Ba?kan Yard?mc?s? Mitch Yang ve ASUS K?demli Ürün Direktörü Derek Yu, IFA 2014’te yap?lan bas?n toplant?s?nda tüm dünyan?n merakla bekledi?i ak?ll? saat ASUS ZenWatch da dahil olmak üzere ?irketin yeni ürünlerini birlikte tan?tt?. ASUS Ba?kan Yard?mc?s? Chen, yapt??? konu?mada 1989 y?l?nda bir anakart ?irketi olarak kurulan ASUS’un aradan geçen 25 y?l sonunda geldi?i noktay? vurgularken, ZenFone ak?ll? telefon ürün ailesinin elde etti?i ba?ar?ya dikkat çekti. “ZenFone’un ba?ar?s? herkesin kullanabilece?i ola?anüstü bir telefon üretme tutkumuzu yans?t?yor” diyen Chen, ZenFone’un LTE versiyonunun y?l?n dördüncü çeyre?inde Avrupa’da sat??a sunulaca??n? aç?klad?.

ASUS K?demli Ürün Direktörü Derek Yu ise dünyan?n en ince 13,3 inç QHD+dizüstü bilgisayar? olan Zenbook UX305, ??k ve kompakt EeeBook X205 ve MeMO Pad 7 (ME572C) gibi yenilikleri tan?tt?.

ASUS Tasar?m Merkezi Ba?kan Yard?mc?s? Mitch Yang ise Google i? birli?inde üretilen ASUS ZenWatch ak?ll? saatin ayr?nt?lar?n? payla?t?.

Dünyan?n en ince 13,3 in. QHD+ dizüstü bilgisayar? Zenbook UX305

Zenbook UX305 Ultrabook™ 12,3mm kal?nl???yla dünyan?n en ince 13,3-inç QHD+ dizüstü bilgisayar? olarak öne ç?k?yor. Geleneksel Zenbook tasar?m ö?elerini bünyesinde bar?nd?ran ürün yaln?zca 1,2 kg a??rl???nda. Intel® Core™ M i?lemcisi sayesinde ayn? anda birçok i?levi yerine getirebilen Zenbook UX305, 256GB’ye kadar kat? hal diski, ayr?nt? seviyesi yüksek, 13,3 inçlik ekran?, QHD+ 3200 x 1800 piksele kadar çözünürlü?ü ile dikkat çekiyor.


Hem ??k hem kompakt: EeeBook X205

Uygun fiyat?yla öne ç?kan EeeBook X205, 1 kg’den az a??rl???, ö?rencilere ve genç profesyonellere yönelik tasar?m? ile öne ç?kan 11,6 inç boyutunda bir dizüstü bilgisayar. Windows 8.1 i?letim sistemi ile çal??an ürün, Connected Standby teknolojisi sayesinde kullan?m? rahat bir ak?ll? telefon deneyimi de sunuyor. Uyku modundan neredeyse an?nda ç?k?p çal??ma ekran?na dönme becerisine sahip EeeBook X205, bu yönüyle çok daha geli?mi? bir internet deneyimi sunuyor, e-posta hesaplar?na ve sosyal a?lara daima ba?l? kal?yor.


??kl???n en saf hali: MeMO Pad 7 (ME572C)

Intel Atom 64-bit dört çekirdekli i?lemciye sahip MeMO Pad7 (ME572C) ??k tasar?ml? el çantas? ve cepleriyle yaln?zca ince ve hafif bir 7 inç Android tablet olmakla kalm?yor, ya?am tarz?na estetik de kat?yor. Yaln?zca 8,3 mm kal?nl???nda ve 269 gram a??rl???nda olan ürün, tek elde kullan?m için de son derece uygun. 178 derece görüntüleme aç?l? ekran? ve ASUS TruVivid ile ASUS Splendid gibi teknolojileriyle geli?mi? görüntü netli?i, parlakl?k ve asl?na uygun renk üretimi bu üründe bulu?uyor. ASUS ZenUI kullan?c? arayüzünü içeren MeMO Pad 7, yaln?zca Wi-Fi versiyonunun yan? s?ra 4G LTE versiyon (ME572CL) seçene?ini de tüketicilere sunuyor.

Mükemmel yol arkada?? ASUS ZenWatch ak?ll? saat

ASUS, ilk giyilebilir cihaz? olan ZenWatch , Android Wear i?letim sistemiyle çal???yor ve ASUS ZenUI kullan?c? arayüzünün bu ürüne özel bir versiyonunu içeriyor. Android 4.3 ve daha üst sürümlerle çal??an tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu ASUS ZenWatch, kullan?c?lar?n gelen aramalar, mesajlar, bildirimler ve di?er önemli bilgileri telefonlar?n? ceplerinden ya da çantalar?ndan ç?karmadan rahatl?kla görüntüleyebilmelerini sa?layan bir ekrana sahip.
ZenWatch, dahili biyosensörü ile zindelik seviyesini ölçerek kullan?c?lara anla??lmas? kolay zindelik ve rahatl?k puanlar?n? söylüyor. ZenWatch hesaplanan puana göre zindeli?in art?r?l?p stresin azalt?lma yollar?n? kullan??l? ipuçlar?yla birlikte sergiliyor ve ki?inin sa?l?k seviyesini art?r?yor. Zindelik puanlar? ASUS ZenUI Wellness uygulamas?nda saklan?yor. Böylelikle kullan?c?lar zindelik seviyelerini geçen zaman temelinde takip edebiliyorlar.

ZenWatch ??k, en ince ayr?nt?s?na kadar dikkat edilen tasar?m? ve yap?m?nda kullan?lan yüksek kaliteli materyalleriyle ince i?çilik ürünü saat yap?m? gelene?ini devam ettiriyor. ZenWatch’un k?vr?lm?? cam? ve bilek hatlar?n? takip eden koruyucusu, bile?i benzersiz ?ekilde saran, diki?li derili kay?? ile birle?erek konforlu ve ??kl??? bir arada sunan bir tasar?mda bulu?uyor. ZenWatch ayr?ca istenilen anda de?i?tirilebilen çe?itli saat yüzleriyle birlikte geliyor. Bu sayede kullan?c? kendi stiline uyumlu saat yüzlerinden diledi?ini an?nda seçebiliyor.

ZenWatch, ASUS ZenWatch Manager ak?ll? telefon uygulamas? ile birlikte kullan?ld???nda geli?mi? ak?ll? telefon entegrasyonu, tüm ASUS saat yüzlerini telefondan ayarlayabilme ve ASUS ZenUI entegrasyonu (yaln?zca ASUS ak?ll? telefonlarda), Watch Unlock (saat kilidini açma), Tap Tap (çift dokunu?), Cover to Mute (sessize alma) ve Find My Phone (telefonumu bul) gibi geli?mi? özellik ve i?levler sunuyor. ZenWatch’u ASUS Remote Camera (uzaktan kontrollü kamera) ve ASUS Remote Link (uzaktan ba?lant?) uygulamalar?yla birlikte kullanmak isteyenler için Remote Camera (uzaktan kontrollü kamera) ve ASUS Presentation Control (sunum kontrolü) olmak üzere iki ek özellik de bulunuyor.


0 Yorumlar